Yangın Sigortası Klozları

Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri Klozu
(Yangın Sigortası ile Birlikte Verildiği Takdirde Yangın Poliçesine Eklenecek Kloz)
Yangın Sigortası Genel Şartları Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla; Yangına sebebiyet vermiş olsun, olmasın; grev, lokavt, iş anlaşmazlığı, kargaşalık veya halk hareketleri sırasında meydana gelen olaylar ve bu olayları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelen bütün zararlar teminata ilave edilmiştir.
Teminat Dışında Kalan Haller
Kloz konusu olaylar sırasında olsa dahi, üretim düşmesi, sigortalı şeylerin kirlenmesi, paslanması, çürümesi kalite kaybı gibi dolaylı zararlar teminat dışındadır. İşbu grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri teminatı sigorta ettirenin, Yangın Sigortası Genel Şartları'nda öngörülen beyan yükümlülüğüne ek olarak bu klozla ilgili sorulara ilişkin yazılı ve imzalı cevaplarına dayanılarak verilmiştir.

Kötü Niyetli Hareketler Klozu (Yangın Sigortası ile Birlikte Verildiği Takdirde Yangın Poliçesine Eklenecek Kloz)
Yangın Sigortası Genel Şartları Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla; grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri klozunda belirtilen olaylarla ilgili olmaksızın, sigortalı ve sigortalının usul ve füruu dışındaki herhangi bir kimsenin kötü niyetli hareketi ile bu olayları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelen yangın ve infilak sonucu hariç bütün zararlar teminata ilave edilmiştir. İşbu kötü niyetli hareketler teminatı, sigorta ettirenin, Yangın Sigortası Genel Şartları'nda öngörülen beyan yükümlülüğüne ilaveten bu klozla ilgili sorulara ilişkin yazılı ve imzalı cevaplarına dayanılarak verilmiştir.

Terör Klozu (Yangın Sigortası ile Birlikte Verildiği Takdirde Yangın Poliçesine Eklenecek Kloz)

Yangın Sigortası Genel Şartları hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu sigortalı şeylerde meydana gelen zararlar teminata ilave edilmiştir. Kloz konusu olayların doğrudan veya dolaylı sonucunda meydana gelse dahi, sigortalı kıymetlerin kısmen veya tamamen kullanılamaz hale gelmesine sebep olacak biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle ortaya çıkacak bütün zararlar teminat kapsamı dışındadır.

Deprem ve Yanardağ Püskürmesi Klozu

Yangın Sigortası Genel Şartlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, Deprem, deniz depremi (tsunami) ve yanardağ püskürmesinin doğrudan veya dolaylı neden olacağı yangın, infilak, yer kayması veya toprak çökmesi sonucu gelenler dahil bütün zararlarla, temeller ve istinat duvarları teminata ilave edilmiştir.
Teminat Dışında Kalan Haller
Yangın Sigortası Genel Şartları aksine, deprem ve yanardağ püskürmesinin sebebiyet vereceği yangın ve infilaklarda, sigortalı şeylerin kaybolmasından doğan zararlar.

İhtarlar
1)Sigorta ettiren, 72 saatlik sürenin bitiminden ve herhalde rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren en geç beş gün içinde durumu sigortacıya bildirmekle yükümlüdür.
2)İşbu deprem teminatı, sigorta ettirenin, Yangın Sigortası Genel Şartları'nda öngörülen beyan yükümlülüğüne ilaveten bu klozla ilgili sorulara ilişkin yazılı ve imzalı cevaplarına dayanılarak verilmiştir.

Muafiyet
Sigorta konusu edilen kısımlar için uygulanacak muafiyet ve müşterek sigorta (koasürans)  oranlarına ilişkin klozlar aşağıdaki gibidir:
1.Muafiyet uygulaması açısından her bir 72 saatlik dönem bir hasar sayılır.
2.Ticari ve Sınai Rizikolar

Yangın Poliçesi Genel Şartları ve Deprem ve Yanardağ Püskürmesi Teminatı Kloz hükümleri saklı kalmak kaydıyla; Deprem ve Yanardağ Püskürmesi Sigortası %100 sigorta bedelinin poliçede gösterilen yüzdesi karşılığı sigortalı üzerinde kalmak kaydıyla sigortalıyla müşterek sigorta şeklinde yapılmıştır. Sigortalı üzerinde tutmayı kabul ettiği kısmı tekrar sigorta ettiremez. Sigortalı, meydana gelecek hasarlarda yukarıda belirtilen ve mutabık kalınmış bulunan oran nispetinde hasara iştirak eder.

Yangın Poliçesi Genel Şartları ve Deprem ve Yanardağ Püskürmesi Teminatı kloz hükümleri saklı kalmak kaydıyla; bu teminat ile ilgili her bir hasarda aynı sigortalıya ait ve aynı riziko adresindeki sigorta teminatının bina ve muhteviyatı(emtea, makine, teçhizat, demirbaş ve diğer tesisat) veya birden fazla bina ve/veya muhteviyatı kapsaması halinde, bilumum;

a)Bina, sabit tesisat ve dekorasyon,
b)Emtea,
c)Makine, teçhizat, demirbaş ve diğer tesisat

Gruplarının her birinin toplam sigorta bedelleri (sigortacının sorumlu olduğu kısım) üzerinden poliçede gösterilen yüzdesel orana göre bulunacak bir tenzili muafiyet bu grupların her biri için ayrı ayrı uygulanır. Sigortacı hasarın bu muafiyet miktarını aşan kısmından sorumludur.
3.587 Sayılı KHK' ya tabi Ticari Rizikolar (Yalnız Bina Kısımları İçindir)

Sigorta şirketi poliçenin yapıldığı tarih itibariyle Zorunlu Deprem Sigortası poliçesine esas teşkil eden teminat limitinin üzerindeki miktardan sorumludur. Deprem ve Yanardağ Püskürmesi sigortalarında her bir bina hasarında Deprem sigorta bedeli üzerinden poliçede gösterilen yüzdesel orana göre bulunacak tenzili muafiyet uygulanır. Sigortacı sorumlu olduğu hasarın bu muafiyet kısmını aşan kısmından sorumludur. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki binalarda her bir bağımsız bölüm ayrı sigorta konusu sayılır.

Fırtına

Yangın Sigortası Genel Şartlarındaki hükümler saklı kalmak koşuluyla,Yağmur, kar, dolu  ile beraber olsun olmasın münhasıran fırtına ( 10 metre yükseklikte hızı, saniyede 17.1 metre " 7 bofor " dan fazla esen rüzgarlar) veya fırtına sırasında rüzgarın sürüklediği veya attığı şeylerin çarpması sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelecek zararlar teminata ilave edilmiştir.
Teminat Dışında Kalan Haller
1-Denizlerin, çay, dere veya kanalların fırtına da dahil olmak üzere, her ne sebeple olursa olsun kabararak riziko konusu kıymetlerde doğrudan meydana getireceği her türlü zarar, İşbu fırtına teminatı sigorta ettirenin, Yangın Sigortası Genel Şartları'nda öngörülen beyan yükümlülüğüne ilaveten bu klozla ilgili sorulara ilişkin yazılı ve imzalı cevaplarına dayanılarak verilmiştir.

Kar Ağırlığı Klozu

Yangın Sigortası Genel Şartlarındaki hükümler saklı kalmak koşuluyla,
1.Yoğun kar yağışından sonra, çatı üzerinde biriken karın veya buzun gerek ağırlığı gerekse kayması ve/veya düşmesi nedeniyle, sigorta konusu bina ve içindeki şeylerde doğrudan meydana gelecek zararlar,
2.Kar ağırlığı nedeniyle çatıda meydana gelen hasar dolayısıyla bina içindeki sigortalı şeylerde kar, dolu veya yağmur sebebiyle meydana gelecek ıslanma sonucu meydana gelen zararlar, teminata ilave edilmiştir.
Teminat Dışında Kalan Haller
1.Çatı üzerinde kar ağırlığının etkisiyle hasar olmaksızın; karın, dolunun, yağmurun veya eriyen karın bina içine sızması sonucu meydana gelecek zararlar,
2.Açıktaki şeylerde meydana gelecek zararlar.
İşbu kar ağırlığı teminatı, sigorta ettirenin, Yangın Sigortası Genel Şartları'nda öngörülen beyan yükümlülüğüne ilaveten bu özel klozla ilgili sorulara ilişkin yazılı ve imzalı cevaplarına dayanılarak verilmiştir.

Sel/Su Baskını Klozu

Yangın Sigortası Genel Şartlarındaki hükümler saklı kalmak koşuluyla, Sigorta konusu şeyler civarındaki nehir, çay, dere ve kanalların taşması; denizlerin gelgit olayları ve deniz depremi (tsunami) dışında kabarması; yağışlar nedeniyle meydana gelen sel veya su baskını, pis suların kanalizasyon ve fosseptik çukurlarından yağışlar nedeniyle geri tepmesinin, her ne sebeple olursa olsun yeraltı sularının riziko konusu kıymetlerde doğrudan sebep olacağı zararlar teminata ilave edilmiştir.
Teminat Dışında Kalan Haller
1.Bina içindeki veya dışındaki su borularının patlaması, depolarının patlaması veya taşması sonucu meydana gelen zararlar.
2.Kalorifer tesisatının patlaması, dahili su, yağmur derelerinin ve oluklarının taşması sonucu meydana gelen zararlar.
3.Sel veya su baskını sonucu dahi olsa yer kayması nedeniyle meydana gelen zararlar.
4.Yağışlar nedeniyle meydana geldiği takdirde riziko mahali dahilindeki kanalizasyon ve fosseptik çukurlarından geri tepen pis suların sebep olacağı zararlar,
5.Denizlerin gelgit olayları ve deniz depremi (tsunami) sonucu kabarması nedeniyle meydana gelen her türlü hasar.
İşbu sel veya su baskını teminatı, sigorta ettirenin, Yangın Sigortası Genel Şartları'nda öngörülen beyan yükümlülüğüne ilaveten bu özel klozla ilgili sorulara ilişkin yazılı ve imzalı cevaplarına dayanılarak verilmiştir.

Yer Kayması Klozu

Yangın Sigortası Genel Şartlarındaki hükümler saklı kalmak koşuluyla, Sigortalı binanın inşa edilmiş olduğu arsada veya civarında vuku bulan yer kayması veya toprak çökmesi sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelecek zararlar ile sel veya su baskını  nedeniyle meydana gelen yer kayması ve toprak çökmesinden doğan zararlar teminata ilave edilmiştir.
Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Haller:
Sigortalı bina civarında yapılan kazılar nedeniyle meydana gelen yer kayması ve toprak çökmesinden doğan zararlar.
Teminat Dışında Kalan Haller:
1-Deprem veya yanardağ püskürmesi nedeniyle meydana gelen yer kayması ve toprak çökmesinden doğan zararlar.
2-Yer kayması riskinden bağımsız olarak, binanın mutad olarak oturmasından ileri gelen hasarlar, 
3-Sigortanın başlamasından önce sigortalı kıymette yer kaymasının resmi makamlarca tespit edilmesi
İşbu yer kayması teminatı, sigorta ettirenin, Yangın Sigortası Genel Şartları'nda öngörülen beyan yükümlülüğüne ilaveten bu özel klozla ilgili sorulara ilişkin yazılı ve imzalı cevaplarına dayanılarak verilmiştir.

Dahili Su Klozu

Yangın Sigortası Genel Şartlarındaki hükümler saklı kalmak koşuluyla,
1.Sigorta konusu bina içindeki, su depo ve sarnıçlarının, su borularının; kalorifer kazan, radyatör ve borularının temiz veya pis su tesisatının patlaması, taşması, sızması, tıkanması, kırılması ve donmasının doğrudan sebep olduğu zararlar,
2.Yağmur sularının, kar veya buzların erimesi sonucu meydana gelen suların, çatı veya saçaktan sızması, su olukları veya yağmur derelerinin tıkanması veya taşması sonucunda bina içine giren suların doğrudan sebep olacağı zararlar,
3. Kapatılması unutulan musluklardan akan suların taşmasının doğrudan sebep olacağı zararlar.
4.Donma sonucu tesisatta ve tesisata bağlı cihazlarda meydana gelen zararlar ile teminat kapsamına giren zarara yol açan tesisatın onarılması maksadıyla duvarın açılması ve kapatılması için yapılan masraflar,
5.Yağışlar nedeniyle meydana gelmediği takdirde kanalizasyon ve fosseptik çukurlarından geri tepen pis suların doğrudan sebep olacağı zararlar,
6.Şehir su şebekesinin arızası nedeniyle sebep olacağı zararlar, teminata ilave edilmiştir.
Yukarıda belirtilen su tesisatları devamlı kontrol edilecek, gereken tamirat zamanında yaptırılacak ve kış başında dona karşı gerekli önlemler alınacaktır. Bina uzun süre boş bırakıldığı takdirde, su tesisatına bağlı ana musluk kapatılacak ve tesisat boşaltılacaktır.
Teminat Dışında Kalan Haller :
1.Donma sonucu dışında tesisatta ve tesisata bağlı cihazlarda meydana gelen bozulma, aşınma, eskime gibi zararlar.
2.Baca deliklerinden, damda bırakılan açıklıklardan, açık bırakılan pencere ve kapılardan içeri giren suların sebep olacağı zararlar.
3. Kar veya buzların atılması masrafları.
4.İzolasyon yetersizliği ve/veya kaybı nedeniyle yağmur ve kar sularının binanın dış cephe veya terasından veya pencere, kapı ve pervazlarından (açıklarından) sızması ve/veya girmesi nedeniyle meydana gelen zararlar ile tedrici nemlenme ile ısı farkı nedeniyle oluşan terleme, küflenme ve benzeri nedenlerden kaynaklanan hasarlar,
5.Her ne sebeple olursa olsun yeraltı sularının riziko mahalline sirayeti nedeniyle meydana gelen hasarlar,
İşbu dahili su teminatı, sigorta ettirenin, Yangın Sigortası Genel Şartları'nda öngörülen beyan yükümlülüğüne ilaveten, bu klozla ilgili sorulara ilişkin yazılı ve imzalı cevaplarına dayanılarak verilmiştir.

Kara Taşıtları Klozu (Yangın Sigortası ile Birlikte Verildiği Takdirde Yangın Poliçesine Eklenecek Kloz)

Yangın Sigortası Genel Şartlan Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla Motorlu ve motorsuz kara taşıt araçlarının sigortalı şeylere çarpması sonucu doğrudan meydana gelecek zararlar teminata ilave edilmiştir.
Teminat Dışında Kalan Haller
Sigortalı, sigortalının usul ve füruu ile sigortalının çalıştırdığı veya fiil ve hareketlerinden sorumlu bulunduğu kimseler tarafından kullanılan taşıtların sebep olacağı zararlar. İşbu kara taşıtları teminatı, sigorta ettirenin, Yangın Sigortası Genel Şartları'nda öngörülen beyan yükümlülüğüne ilaveten bu klozla ilgili sorulara ilişkin yazılı ve imzalı cevaplarına dayanılarak verilmiştir.

Hava Taşıtları Klozu (Yangın Sigortası ile Birlikte Verildiği Takdirde Yangın Poliçesine Eklenecek Kloz)

Yangın Sigortası Genel Şartları Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla Uçakların ve diğer hava taşıtlarının çarpması veya düşmesi ile bunlardan parça veya bir cisim düşmesi sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelecek zararlar teminata ilave edilmiştir.
Teminat Dışında Kalan Haller
Sigortalı, sigortalının usul ve füruu ile sigortalının çalıştırdığı veya fiil ve hareketlerinden sorumlu bulunduğu kimseler tarafından kullanılan taşıtların sebep olacağı zararlar. işbu hava taşıtları teminatı, sigorta ettirenin, Yangın Sigortası Genel Şartları'nda öngörülen beyan yükümlülüğüne ilaveten bu klozla ilgili sorulara ilişkin yazılı ve imzalı cevaplarına dayanılarak verilmiştir.

Deniz Taşıtları Klozu (Yangın Sigortası ile Birlikte Verildiği Takdirde Yangın Poliçesine Eklenecek Kloz)

Yangın Sigortası Genel Şartları Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla, Motorlu veya motorsuz deniz taşıtlarının sigortalı şeylere çarpması sonucu doğrudan meydana gelecek zararlar teminata ilave edilmiştir.
Teminat Dışında Kalan Haller
Sigortalı, sigortalının usul ve füruu ile sigortalının çalıştırdığı veya fiil ve hareketlerinden sorumlu bulunduğu kimseler tarafından kullanılan taşıtların sebep olacağı zararlar. İşbu deniz taşıtları teminatı, sigorta ettirenin, Yangın Sigortası Genel Şartları'nda öngörülen beyan yükümlülüğüne ilaveten bu klozla ilgili sorulara ilişkin yazılı ve imzalı cevaplarına dayanılarak verilmiştir.

Duman Klozu (Yangın Sigortası ile Birlikte Verildiği Takdirde Yangın Poliçesine Eklenecek Kloz)

Yangın Sigortası Genel Şartları Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla, bir boru veya menfezle bacaya bağlanmış ısıtma ve pişirme cihazlarının münhasıran ani, mutad dışı veya kusurlu şekilde işlemesi nedeniyle çıkan duman sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelecek zararlar teminata ilave edilmiştir.
Teminat Dışında Kalan Haller
1- Ocak ve şöminelerden çıkan dumanların sebep olduğu zararlar.
2- Binaların dış kısımlarında ve açıktaki şeylerde meydana gelen duman zararları.
İşbu duman teminatı, sigorta ettirenin, Yangın Sigortası Genel Şartları'nda öngörülen beyan yükümlülüğüne ilaveten bu klozla ilgili sorulara ilişkin yazılı ve imzalı cevaplarına dayanılarak verilmiştir.

Yangın Ve İnfilak Mali Sorumluluğu (Yangın Sigortası ile Birlikte Verildiği Takdirde Yangın Poliçesine Eklenecek Kloz)

Bu klozda verilen ek teminat1ar, birlikte verilebileceği gibi ayrı ayrı da verilebilir. Yangın Sigortası Genel Şartları Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla,
1.1. Kiracının Malike Karşı Sorumluluğu
Bu sigorta, kiracının kiralanana vereceği zarar nedeniyle veya kira intifa kaybına sebebiyet vermelerinden doğacak zararları teminat altına alır.
Kiralanana verilecek zarar dolayısıyla kiracının malike karşı sorumluluğu sigortasında ödenecek tazminatın hesabında esas tutulacak kıymet, inşa tarihinden itibaren meydana gelen eskime payı düşülmek suretiyle hasar yer ve tarihindeki rayiçlere göre binanın bulunacak inşa kıymetidir. Bina yeniden inşa edilmeyecekse, tazminat miktarı binanın hasardan bir önceki iş günü alım satım kıymetinden arsa kıymeti düşülerek bulunacak miktarı geçemez. Kira veya intifa kaybına sebebiyet vermeleri dolayısıyla, kiracının malike karşı sorumluluğu sigortasında ödenecek tazminatın hesabında esas tutulacak kıymet, bir seneyi geçmemek üzere, hasar tarihinde kirada bulunan kısımların tamiri veya yeniden inşası için tesbit edilecek süreye isabet edecek olan kira bedeli tutarıdır.
1.2. Malikin Kiracıya Karşı Sorumluluğu
Malikin kiracıya karşı sorumluluğu kiralanan bina sebebiyle doğacak hukuki sorumluluğu karşılar ve ödenecek tazminatın hesabında esas tutulacak kıymet, kiracıya ait eşya ve emtianın, Yangın Poliçesi Genel Şartları hükümlerine göre bulunacak değerdir.
1.3. Malik veya Kiracının Komşuluk Sorumluluğu
Malik veya kiracının komşuluk sorumluluğu yangın veya infilak hasarının sirayeti yüzünden komşu bina ve mallarına vereceği zararları karşılar. Yangın veya infilak hasarının sirayeti yüzünden komşulara vereceği zararlar dolayısıyla malik veya kiracının komşulara verilen zararın ve zararın giderilmesi ile ilgili ödenecek tazminatın hesabında esas tutulacak kıymet, Yangın Sigortası Genel Şartları hükümlerine göre bulunacak bina ve muhteviyatının değeridir.

Detaylı bilgi için Online Sigortacı hizmetimizden faydalanabilir veya 0 212 569 45 45(Pbx) no' lu telefonumuzdan bize ulaşabilirsiniz.